وب سایت رسمی تفال
Easygliss
FV3910
Power: 2200W قدرت: 2200 وات
Variable steam: 0-35g/min بخار متغیر: 35 گرم در دقیقه
Shot of steam: 110g/min بخار انبوه: 110 گرم در دقیقه
Water tank capacity: 270ml گنجایش مخزن : 270 سى سى
Color: Green رنگ: سبز فســـفرى
Copyright © 2017 Parkish Co. All Rights Reserved